SLUŽBY

Poskytujeme služby pre zákazníkov, ktorí hľadajú rozumnú investíciu energeticky efektívnych riešení, rekonštrukcie a modernizácie budov. Naša expertíza je zameraná najmä na oblasť stavebnej fyziky, oblasť HVAC technológií, systémov merania a regulácie a obnoviteľných zdrojov energie. Obchodné aktivity spoločnosti SMARTES sa zameriavajú tiež na oblasť podnikania v elektroenergetike a poradenstve v energetických službách. Pomáhame investorom zorientovať sa v spleti rôznych podporných nástrojov, legislatívnych povinností a to pri zachovaní racionálneho prístupu tak, aby Vaše budovy a technológie boli efektívnejšie, ekologickejšie, spoľahlivé s čo najnižšou uhlíkovou stopou (LCA analýza). Pri práci využívame skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou.

V rámci poradenstva poskytujeme služby v oblasti energetickej efektívnosti budov, návrhu trvalo-udržateľných riešení a energetického manažmentu. Tieto skúsenosti využívame nielen pri tvorbe energetických koncepcií budov, resp. súboru budov, ale najmä pri tvorbe nízkouhlíkových stratégií (ako súčasť ESG procesu spoločností). V rámci nášho tímu máme odbornú kompetenciu v oblasti stavebnej fyziky, technického zariadenia budov (vykurovanie, chladenie a vetranie), systémov merania a regulácia ako aj v oblasti garantovaných energetických služieb. Samozrejmosťou našej práce je využívanie najmodernejších výpočtových softvérových nástrojov (dynamické simulácie, hydrotermické simulácie, dvojrozmerné plošné teplotné pole a rôzne iné výpočtové nástroje).

Sme špecialisti na energetické investičné projekty. Pripravíme pre vás SMART investíciu, ktorá vám pomôže ušetriť na energiách pri dodržaný zdravého prostredia na vašu prácu a bývanie. Našou úlohou je dodanie úsporného riešenia ako celku. Zastrešujeme každú fázu projektu od počiatku (navrhneme pre vás koncepciu úspory, pripravíme projekt, zabezpečíme financovanie) do konca (dodanie celého riešenia, vyladenie systémov a dohľad nad prevádzkou).

Pomáhame firmám a verejným organizáciám znižovať spotrebu energií, minimalizovať ich uhlíkovú stopu, zvýšiť spoľahlivosť zariadení a šetriť náklady budov a prevádzok.

We provide services for customers who are looking for a reasonable investment in energy efficient solutions, reconstruction and modernization of buildings. Our expertise is mainly focused on the field of building physics, the field of HVAC technologies, measurement and regulation systems and renewable energy sources. The business activities of SMARTES are also focused on the field of business in the electric power industry and consultancy in energy services. We help investors navigate the tangle of various support tools and legislative obligations while maintaining a rational approach so that your buildings and technologies are more efficient, ecological, reliable with the lowest possible carbon footprint (LCA analysis). In our work, we use the experience gained through many years of practice.

As part of consultancy, we provide services in the field of energy efficiency of buildings, design of sustainable solutions and energy management. We use this experience not only when creating energy concepts for buildings, or set of buildings, but especially in the creation of low-carbon strategies (as part of the ESG process of companies). Within our team, we have professional competence in the field of building physics, technical equipment of buildings (heating, cooling and ventilation), measurement and regulation systems as well as in the field of guaranteed energy services. A natural part of our work is the use of the most modern computational software tools (dynamic simulations, hydrothermal simulations, two-dimensional surface temperature field and various other computational tools).

We are specialists in energy investment projects. We will prepare a SMART investment for you that will help you save energy while maintaining a healthy environment for your work and living. Our task is to deliver a cost-effective solution as a whole. We cover every phase of the project from the beginning (we will propose a savings concept for you, prepare the project, secure financing) to the end (delivery of the entire solution, tuning of systems and supervision of operations).

We help companies and public organizations to reduce energy consumption, minimize their carbon footprint, increase the reliability of equipment and save costs of buildings and operations.